Home
logo
FUNDACJA   | O nas
Pałac w Bojadłach
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Głównym celem dla którego Fundacja została powołana jest ochrona i restauracja założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach. Ponieważ towarzyszy nam przekonanie o powszechnej przynależności dóbr kultury, chcielibyśmy aby stało się ono miejscem otwartym i przyjaznym, skupiającym nie tylko środowiska kultury i nauki, ale także integrującym i aktywizującym społeczność lokalną oraz wspierającym różnego rodzaju inicjatywy o charakterze lokalnym. Dlatego jako cele szczegółowe wyznaczyliśmy:

 

stworzenie izby muzealnej uwzględniającej historię regionu, gromadzącą i udostępniającą zbiory kultury materialnej i duchowej;

działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności;

promocja historii, tradycji i kultury Ziemi Lubuskiej, wskrzeszanie miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, jak i wymiana kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci;

inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Lubuskiej, Polski i Europy;

współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie pałacu;

włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową;

dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w Bojadłach, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z XVIII wieku;

gromadzenie wszelkiej dokumentacji ikonograficznej związanej z oryginalnym wyposażeniem Pałacu w Bojadłach i innych zabytków regionu oraz podejmowanie działań mających na celu odzyskanie utraconych elementów.

działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Bojadeł i regionu;

wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych.

 

Wytyczone w ten sposób cele Fundacja zamierza realizować poprzez:

 

gromadzenie środków na nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji, w tym zabytkowych parków i ogrodów;

organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez;

prowadzenie działalności wydawniczej, prelekcji, koncertów, warsztatów i plenerów twórczych i artystycznych;

prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki, teatru, dyskusyjnego klubu filmowego;

prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych dla Polaków, warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów oraz wycieczkami po Polsce i po świecie;

prowadzenie współpracy z winiarzami regionu lubuskiego, podejmowanie działań w zakresie promocji lokalnych tradycji winiarskich, inicjowanie współpracy z innymi środowiskami winiarskimi z Polski i Europy;

prowadzenie działalności gastronomicznej, warsztatów kulinarnych, połączonych z promocją i sprzedażą produktów własnych i regionalnych;

nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Bojadeł, działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami, kołami itp.;

przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji;

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Fundacji;

współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym celami Fundacji;

aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, targach, wystawach, itp. związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury.

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014