Home
logo
FUNDACJA   | Władze Fundacji
 

Zarząd Fundacji

 

Aneta Kamińska – Prezes

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Praca pt. „(Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne” napisana pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W latach 2004-2018 pracownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na stanowisku główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy. Koordynator około siedemdziesięciu projektów finansowanych ze środków unijnych, dotacji ministerialnych, samorządowych oraz fundacji, zarówno inwestycyjnych (m.in. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, remont i adaptacja piwnic na „Muzeum Wina” i „Muzeum Dawnych Tortur”), jak i edukacyjnych, badawczych, wydawniczych, ekspozycyjnych oraz konserwatorskich.

 

 

 

Rada Fundacji

 

Grzegorz Bosy – przewodniczący

Doktor nauk humanistycznych. Pracę doktorską pt. „Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle źródeł kartograficznych okresu fryderycjańskiego (1740–1787)” obronił na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Historyk, regionalista, bibliofil, społecznik. Od wielu lat pracownik samorządowy, w której zajmuje się problematyką ochrony zabytków. Autor gminnych ewidencji zabytków oraz programów opieki nad zabytkami, a także sprawozdań z ich realizacji. Głównymi obszarami badawczymi są: kartografia śląska w XVII–XIX w. oraz krajobraz kulturowy Dolnego Śląska. Współautor trzech książek, kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad 60 popularnonaukowych, głównie z historii regionu. Przewodniczący Rady Fundacji Pałac Bojadła, której głównymi celami są rewitalizacja barokowego założenia pałacowego w Bojadłach oraz promowanie dziedzictwa kulturowego terenu Środkowego Nadodrza.

 

Wojciech Kozłowski

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1983). W latach 1985–90 współprowadził galerię "po", współorganizował Biennale Sztuki Nowej. Od 1992 wykładowca w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 1998 dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze. Kurator i krytyk sztuki, członek sekcji polskiej AICA.

 

Dorota Krupka

Architekt, właścicielka Pracowni Projektowej RENOWACJA. Od roku 2010 członek Wojewódzkiej Rady Ochrony  Zabytków, która jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie lubuskim.

 

Patryk Petrus

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, kierunek administracja (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunki: politologia oraz filozofia (studia stacjonarne drugiego stopnia). Obecnie doktorant w Instytucie Filozofii UZ. Zainteresowania badawcze: filozofia polityki, prawa, społeczna.

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014