Home
logo
FUNDACJA   | Partnerzy, mecenasi, sponsorzy
 

Partnerzy:

 

Gmina Bojadła

Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Fundacja Salony

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Winnice Lubuskie”

Pracownia Projektowa Renowacja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Województwo Lubuskie

Instytut Zachodni w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

 

Mecenasi i sponsorzy:

 

Jak zauważa Monika Smoleń w raporcie „Rola kultury w rozwoju. Dlaczego warto inwestować w kulturę?” sporządzonym dla Narodowego Centrum Kultury, w strategiach rozwoju kultura coraz częściej postrzegana jest jako czynnik wpływający na wzrost atrakcyjności miast i regionów dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Kultura i jej przemysły to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki, źródło rentownych miejsc pracy i znaczących dochodów. To jednak przede wszystkim ważny czynnik rozwoju społecznego. To dzięki kompetencjom kulturalnym i uczestnictwu w kulturze z jednej strony budujemy swoją tożsamość, szacunek do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii, z drugiej jesteśmy bardziej kreatywni, innowacyjni, otwarci i tolerancyjni. Cechy te są gwarantem rozwoju każdego społeczeństwa.

 

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego z lipca 2010 r., stanowiącej podstawę dla polityki rozwoju regionalnego oraz dla ram finansowanych funduszy strukturalnych w latach 2014-2020, kultura traktowana jest czynnik wspomagający wzrost konkurencyjności regionów. Z jednej strony wzmacnia funkcje ośrodków metropolitarnych, z drugiej sprzyja rozwojowi i wzrostowi znaczenia ośrodków subregionalnych, poprzez wzmacnianie ich tożsamości, walkę z marginalizacją i wykluczeniem.

 

Inwestycje w kulturę pozwalają zatem nie tylko na ekonomiczny rozwój i wzrost konkurencyjności, ale także na wzmocnienie kapitału społecznego, którego niski poziom staje się zagrożeniem dla rozwoju Polski. Rozwijanie kultury i kreatywności oznacza więc równoczesne inwestowanie w ochronę dziedzictwa, rozwój i modernizację infrastruktury kultury, ale także, a może przede wszystkim edukacji kulturalnej - kształcenia odbiorcy i jego kulturowych kompetencji.

 

Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy z Fundacją Pałac Bojadła oraz wsparciem nas za pomocą wpłat na konto, wpłat gotówkowych i rzeczowych. Wszystkie pozyskane środki zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych, a każda wpłata lub darowizna zostanie udokumentowana (szczegóły w zakładce „Jak nam pomóc”).

 

Informację o naszych Darczyńcach zamieścimy na naszej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych w otoczeniu pałacu.

 

Podziękowania

 

Dziękujemy

Dr. Tadeuszowi Huńczakowi i Włodzimierzowi Puchalskiemu za  udostępnienie swojej kolekcji dotyczącej regionu.

Wacławowi Serdecznemu za opracowanie logo Fundacji oraz projekt strony internetowej.

Grzegorzowi Bosemu za współpracę i nieocenione wsparcie wiedzą o Bojadłach.

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014