Home
logo
FUNDACJA   | Projekty
Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

Pałace i Parki Środkowego Nadodrza

 

W ramach działalności Fundacji Pałac Bojadła przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej UE. Mamy nadzieję, że pozyskamy środki, które pozwolą nie tylko przeprowadzić rewitalizację pałacu, ale także utworzyć w nim Biuro Działań Twórczych, które, działając na zasadzie grantów, prowadzić będzie aktywną działalność kulturalną, wykraczającą zasięgiem poza terytorium Gminy. Pragniemy nadać Pałacowi nową, kulturotwórczą funkcję. Chcemy, aby Bojadła zaistniały na mapie kulturalnej i turystycznej województwa lubuskiego.

 

Aktualnie Fundacja Pałac Bojadła podejmuje działania zmierzające do utworzenia szlaku turystycznego „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza”, obejmującego istotne na tym terenie założenia pałacowo-parkowe: poczynając od Siedliska poprzez Otyń, Lasocin, Zabór, Przytok, Bojadła, Klenicę, Trzebiechów, Kargową, Sulechów, aż do Krosna Odrzańskiego. Po obu brzegach rzeki położone są wartościowe historycznie i architektonicznie założenia pałacowo-parkowe o sporym potencjale turystycznym.

 

Obecnie te obiekty o dużych walorach historyczno-artystycznych są właściwie wyłączone z ruchu turystycznego. Nasz program ma na celu podjęcie działań na rzecz ich udostępnienia społecznościom lokalnym oraz turystom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

W roku 2015, dzięki dotacji ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Fundacja Pałac Bojadła rozpoczęła pracę nad realizacją projektu pt. „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu”. Uzyskał on również rekomendację i dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Projekt ma na celu zainicjowanie kompleksowego opracowania i cyfrowego udostępniania obiektów zabytkowych architektury rezydencjonalnej w obszarze Środkowego Nadodrza, na wzór podobnie definiowanych zespołów zabytkowych w Europie Zachodniej tj. m.in. szlaku pałacowo-parkowego w Środkowej Nadrenii oraz w dolinie Loary, czy polskiej Dolinie Pałaców i Ogrodów. W jego ramach zostanie opracowanych przez historyków i historyków sztuki dziewięć zamków oraz zespołów pałacowo-parkowych znajdujących się na terenie Ziemi Lubuskiej, w tym renesansowy zamek w Sulechowie. Projekt obejmuje również wczesnobarokowy pałac w Zaborze, późnobarokowe pałace w Bojadłach i Kargowej, pałace historyzujące w Wojnowie, Trzebiechowie i Klenicy oraz średniowieczny zamek w Krośnie Odrzańskim, jak również oraz manierystyczny pałac w Siedlisku. W kolejnych latach Fundacja zamierza sukcesywnie opracowywać kolejne obiekty.

 

Każdemu opracowaniu towarzyszyć będą zgromadzone i zdigitalizowane materiały archiwalne oraz ikonograficzne, dotyczące tychże obiektów, znajdujące się w archiwach polskich i zagranicznych oraz zbiorach prywatnych. Sporządzona również zostanie dokumentacja fotograficzna obiektów. Zarówno opracowania, jak i zdigitalizowane materiały archiwalne oraz zdjęcia prezentujące stan aktualny zostaną udostępnione za pomocą utworzonej w ramach zadania strony internetowej pn. „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza”.

 

 

Partnerzy, sponsorzy

 

MKiDN
Lubuskie
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

[ powrót ]

 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014