Home
logo
FUNDACJA   | Projekty

 

 

 

MKiDN

Projekt inwestycyjny „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne”

uzyskał dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa 2019”

 

 

 

Obejmuje rewitalizację barokowego (1734 r.) pałacu, unikatowego w skali kraju i regionu zabytku wraz z adaptacją na cele kulturalne. Jest to zamierzenie kompleksowe, gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury, wpierające systemowe rozwiązania dla zachowania materii zabytkowej w zmieniającym się świecie. Projekt jest ważny dla lokalnych społeczności, istotny dla budowania lokalnej tożsamości w kontekście kontynuacji XX-wiecznej historii Zachodniej Polski, wspierający systemowo proces ratowania zabytków rezydencjonalnych regionu oraz edukację na temat wartości historycznych i artystycznych tej grupy zabytków.

Przeprowadzenie zakładanych prac budowlanych uratuje przed całkowitym zniszczeniem wysokiej klasy zabytek architektury barokowej regionu lubuskiego o znaczeniu ogólnopolskim jako rzadki przykład całościowego projektu architektonicznego doby rokoko. Pałac w Bojadłach to – zdaniem dr Arkadiusza Wojtyły z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z dwóch zachowanych w Polsce obiektów w stylu rokoko fryderycjańskiego i wymaga szczególnej ochrony. Projekt nie tylko przywróci budynkowi historyczny wygląd ale stworzy dla niego nowe funkcje. W odnowionym i właściwie wyeksponowanym Pałacu siedzibę będzie miała unikalna w skali kraju, niezwykle ważna dla zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego jednostka – Biuro Działań Twórczych. Biuro podejmować będzie wszelkiego rodzaju działania związane z promocją historii, tradycji i kultury Ziemi Lubuskiej oraz wskrzeszaniem lokalnych tradycji poprzez organizację wymian kulturalnych, wystaw, konkursów, sympozjów, koncertów, spotkań teatralnych, działalność wydawniczą oraz edukacyjną i in. Działania będą zmierzać do odtworzenia dawnej, kulturotwórczej funkcji Pałacu i skupienia wokół działalności Fundacji twórców, artystów, naukowców regionu lubuskiego, Polski i Europy. Biuro ma się stać centrum kulturalnym, zapewniającym promocję historii regionu w kontekście projektu Szlaku Pałaców i Parków Środkowego Nadodrza. Działalność Biura należy widzieć również w kontekście wspierania zachowania materii zabytkowej wiejskich rezydencji, które w największym stopniu zagrożone są zniszczeniem a jednocześnie reprezentują znaczące wartości historyczne oraz artystyczne. Ofertę pałacu uzupełniać będzie jedyna w regionie muzeum wnętrz pałacowych.
Projekt przyczyni się do budowy polskiej tożsamości regionu, wcześniej regionu pogranicza poprzez promocję bohaterów Niepodległości i współczesności. Stanisław Radziwiłł, adiutant Marszałka bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. wychowywał się w pobliskiej Klenicy, która była miejscem dorastania polskiej Noblistki – Olgi Tokarczuk. Realizacja projektu umożliwi nie tylko stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do działań kulturalnych i edukacyjnych, ale także przeciwdziałanie marginalizacji obszarów, ważnych dla lokalnej społeczności, obecnie jednak pozbawionych swych pierwotnych funkcji. W związku z powyższym oraz w kontekście przyznanego dofinansowania unijnego, celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu zaniedbanego pod względem promocji turystycznej i zwiększenie dostępności dóbr kultury poprzez rewitalizację zabytkowego pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne.

 

Cele szczegółowe:

– Zwiększenie dbałości o miejsca oraz obiekty ważne i ciekawe z punktu widzenia kultury i turystyki.

Projekt służy ochronie i zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego – przeprowadzone zostaną prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie niszczejącego od wielu lat Pałacu o wysokich walorach architektonicznych i historycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

– Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury kulturalnej Pałac zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób ograniczonych ruchowo i niepełnosprawnych (motorycznie i sensorycznie). Likwidacja barier architektonicznych (m.in. wyposażenie w schodołaz), umożliwi dostęp do instytucji kultury i zabytku o atrakcyjności na poziomie ponadregionalnym. Z oferty będą mogli korzystać odbiorcy bez względu na płeć, narodowość, przekonania osobiste i stopień niepełnosprawności. W ramach bezpłatnych projekcji filmowych stanowiących element polskiego dziedzictwa kultury (ze zbiorów NINATEKI), część organizowana będzie z autodeskrypcją.

– Poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej Fundacji, wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturalnego do stworzenia markowego produktu turystycznego oraz zwiększenie zainteresowania ofertą kulturalną lokalnej i regionalnej społeczności.

– Stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności muzealno-wystawienniczej i kulturowo-edukacyjnej.

– Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki oraz aktualnie dostępnych środków przekazu do upowszechniania wiedzy o posiadanym dziedzictwie kulturowym.

– Integracja mniejszości kulturowych oraz osób wykluczonych poprzez organizację wyspecjalizowanych zajęć skierowanych do tej części społeczeństwa.

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Logo Unia Europejska

 

 

[ powrót ]

 

 
 
copyright © Fundacja Pałac Bojadła | 2014